Ulubiony słupek żyworódki (Zootoca vivipara)

Majowy spacer jeża (Erinaceus roumanicus)

Jenot (Nyctereutes procyonoides)

Lisia niedola (Vulpes vulpes)

Tumak w Łazienkach (Martes martes)